Jak se správně učit a naučit se Angličtinu ?

 

     Chcete se učit a naučit se cizí jazyk? Dáme vám pár stručných rad, jak tohoto cíle dosáhnout. Chcete-li se naučit cizí jazyk tak, abyste v něm uměli komunikovat, vyřizovat pracovní záležitosti, musíte si uvědomit pár velice důležitých věcí proč se chcete učit, resp. jaký máte důvod k tomu, že se chcete cizí jazyk učit :

 

  1. budu jazyk používat pro komunikaci :

a)     na dovolené

b)     s přáteli

c)      potřebuji jazyk umět, protože ho mám na škole jako povinný předmět

d)     budu jazyk používat při své práci

e)      nebo se jazyk učím jen proto, že mě baví učit se jazyky

  1. souvisí s ad 1d. … používání jazyka mi zlepší finanční situaci?

 

     Pokud najdete jeden se shora uvedených důvodů, proč se chcete jazyk učit, můžete pokračovat ve čtení tohoto jednoduchého a krátkého návodu …………….

 

Pokud jste si alespoň na jeden z předešlých bodů odpověděli, že ANO, tak již máte MOTIVACI, proč začít. Motivace je totiž jedním z hlavních hnacích motorů ve Vašem studiu jazyka. Motivace je velice důležitá. Pokud motivaci máte, máte vyhráno. Pokud motivaci nemáte, nemá cenu se dalším studiem zabývat. Je to totiž v takovém případě ztráta času.

 

 

     Jestliže jste se rozhodli, že cizí jazyk studovat budete nastává další fáze, kterou si musíte určit vy sami. A to, jak se budete učit. Jakou formou.

 

a)      Ve škole v rámci výuky jazyka jako povinného předmětu?

b)      Samostatně doma podle učebnic?

c)      Samostatně doma podle učebnic a čtením knížek, novin, časopisů a sledováním filmů v daném jazyce?

d)      Klasickou výukou v učebně pod vedením českého lektora?

e)      Klasickou výukou v učebně pod vedením lektora komunikujícího jen v daném jazyce?

f)       Soukromá (individuelní výuka) pod vedením českého lektora?

g)      Soukromá (individuelní výuka) pod vedením lektora komunikujícího jen v daném jazyce?

 

 

Výuka ve škole v rámci výuky jazyka jako povinného předmětu.

 

      Tady bychom doporučení „jak se učit“ mohli rozdělit do tří skupin, tak jak je výuka specifikována na našich školách :

 

a)      základní škola do 5. třídy (I. stupeň)

b)      základní škola do 9. třídy (II. stupeň)

c)      střední škola do maturity

d)      střední škola – maturanti

 

a)     základní škola do 5. třídy (I. stupeň)

     Žáci získávají základní vědomosti o jazyce. Učí se základní slova, učí se slovíčka (podstatná jména – ovoce, zelenina, zvířata, tělo, oblečení, barvy ……., slovesa – základní slovesa jako být, mít, moci, smět, dělat ….), zájmena – osobní, přivlastňovací, přídavná jména a základní pozdravy a oslovení. Žáci by se tedy měli učit především slovíčka a některé ustálené výrazy. Pokud se učíme slovíčka, měli bychom se je učit správně vyslovovat a v některých jazycích taktéž správně psát. Doporučujeme se slovíčka učit poslechem, vyslovováním a psaním. Nestačí se však slovíčko jen naučit jako slovíčko. Je potřeba slovíčka používat třeba i ve vymyšlených větách, abychom si slovíčko zažili. Samozřejmostí je opakování, poněvadž pokud slovíčka nepoužíváme, tak je určitě časem zapomeneme.

 

b) základní škola do 9. třídy (II. stupeň)

     Žáci už se učí základní fráze, věty, učí se jednotlivé časy. Učí se základní typy vět v jednotlivých časech a to jak oznamovací kladné a záporné věty, tak i otázky. Učí se i číst, resp. čtou různé články a měli by umět je přeložit, event. o nich v daném jazyce umět diskutovat, konverzovat. Zde je již potřeba sledovat pozorně výklad učitele a v domácí přípravě si toto opakovat, resp. rozvíjet dalším studiem gramatiky získané z učebnic, či internetu. Doporučujeme číst vybrané školní časopisy pro uvedený ročník, pro uvedený stupeň znalostí jednotlivého žáka. Pokud některému slovíčku nerozumíme, je potřeba si jej vyhledat ve slovníku a pochopit celou větu. Zde jen poznámka na okraj – pokud budete číst článek a najdete v něm třeba deset slovíček, které nevíte co znamenají a vyhledáte si je ve slovníku, pevně věříme, že minimálně jedno slovíčko si zapamatujete bez dlouhého učení. A to už je přeci „úspěch“. Zároveň doporučujeme po přečtení a porozumění článku si jej znovu probrat co se týká gramatiky. Uvidíte, jak je sestaven slovosled ve větě, uvidíte jaký čas autor ve větě použil. V tomto věku již dětem doporučujeme koupit tzv. cvičebnice jazyka, kde jsou celé věty v cizím jazyce, Vy přeložíte a na protější stránce si zkontrolujete, jestli jste větu přeložili správně (slovíčka, slovosled, použitý čas …..) Dalším důležitým faktorem u žáků II. stupně ZŠ je i poslech. Je jasné, že jazyk budu umět tehdy, když budu nejenom umět mluvit, resp. umět říci, co chci, ale budu i rozumět. Tudíž je potřeba trénovat i poslech a snažit se textu porozumět.

 

c) střední škola do maturity

     Student na střední škole by už měl mít značnou slovní zásobu, měl by umět mírně pokročilou gramatiku, měl by umět komunikovat a reagovat na otázky k tématu. V tomto věku již doporučujeme nejen četbu, ale i sledování zpravodajství v daném jazyce, číst časopisy, noviny v daném jazyce (ne nic náročného, ale běžné časopisy). Dle druhu střední školy doporučujeme i odbornou literaturu nebo časopisy (např. ekonomický směr, zdravotnictví, přírodověda …….). Samozřejmostí je čerpání dalších slovíček, zdokonalování se v gramatice. Student by již měl umět tvořit i složitější věty. Měl by umět automaticky přecházet z jednoho času do druhého. Když to shrneme, tak student základní školy by měl po ukončení umět veškerou základní gramatiku a měl by mít dostatečnou slovní zásobu k tomu, aby dokázal bez problémů komunikovat v osobním životě.

 

                                                           d) střední škola – maturanti

         U maturantů jsou specifikem témata, která jsou k maturitě dána. Student musí umět o jednotlivých tématech (Praha, Česká republika, Příroda, Moje rodina, Zdravý život, Kultura, Mediální prostředky ……) mluvit a musí umět reagovat i na otázky komise. Zde doporučujeme vyhledat v rámci studia před maturitou na internetu něco o těchto tématech v daném jazyce, snažit se text pochopit a sám umět o tématu hovořit. Student musí umět reagovat i na poslech, kdy musí poslouchanému textu rozumět a následně musí být schopen o textu hovořit. Stejně tak student musí umět gramatiku na takové úrovni, že je schopen opravit chybové texty, doplňovat chybějící tvary do vět v textu, musí umět na dotaz komise např. vysvětlit, proč v dané větě použil takový nebo jiný čas.

 

 

Výuka samostatně doma podle učebnic.

     Nejběžnější forma učení se cizích jazyků. Na trhu najdeme spousty učebnic tzv, Jazyk samostudiem. Tuto formu samozřejmě doporučujeme, ale naše zkušenosti dokládají, že studenti jsou takto schopni se naučit nejběžnější fráze, nejběžnější slovíčka. Je pravda, že po zvládnutí jedné, či dvou takových učebnic je student schopen se průměrně dorozumět v běžném životě (na dovolené, návštěva přátel z ciziny …), ale např. odbornější texty, nebo tzv. business jazyk není možno touto výukou zvládnout. Proto pokud se někdo k takovému studiu odhodlá, doporučujeme proložit i výukou alespoň minimálně s odborným lektorem, který třeba už jen bude kontrolorem vaší správné výslovnosti.

 

 

Výuka samostatně doma podle učebnic a čtením knížek, novin, časopisů a sledováním filmů v daném jazyce.

     Zde platí to samé, co v předešlém odstavci. Kvalita studenta bude o něco lepší tím, že se bude zdokonalovat čtením a sledováním pořadů v daném jazyce. Známe spoustu lidí, kteří se tímto způsobem naučili jazyk tak perfektně, že jsou schopni bez problémů komunikovat v daném jazyce bez větších chyb. Ale samozřejmě jen v případě, že se takto učili pravidelně a poctivě vyhledávali slovíčka, kterým nerozuměli a učili se je a gramatiku se navíc učili z učebnic.

 

 

Klasickou výukou v učebně pod vedením českého lektora.

     Další nejběžnější forma studia. Dle našich zkušeností můžeme doporučit ale jen za předpokladu, že se jedná tzv. individuální studium (student je v hodině sám) anebo skupinové studium (Ale maximálně do počtu studentů 5. Jakmile je studentů víc kvalita výuky není na potřebné úrovni. Není na vině lektor, ale především to, že při větším počtu studentů se na jednotlivce dostane minimální pozornost lektora a tím pádem kvalita vašeho studia zákonitě klesá). Pokud to finanční situace dovoluje, doporučujeme takovou výuky minimálně jednou až dvakrát týdně po 1 hodině. Nedoporučujeme výuku např. tří hodin najednou. Po určité době totiž u studenta dochází k únavě a snížení pozornosti  a kvalita studia se tím pádem logicky zhoršuje. Takovou nejschůdnější variantou je výuka dvakrát týdně po jedné hodině. Tato forma studia je dobrá v tom, že máte nad sebou „kontrolu“. Je nad vámi lektor, který Vás opraví, když uděláte chybu ve výslovnosti, opraví vás, když špatně poskládáte větu, opraví vás, když uděláte chybu v gramatice. Samozřejmostí u kvalitních lektorů je, že pokud vidí, že jste gramatice ne zcela porozuměli, tak jí s vámi opět celou projde a vše vám vysvětlí. Stejně tak je dobré, když se lektor po určité době k probrané gramatice vrátí a zopakuje jí s vámi. Není nic neobvyklého, když jazyk nepoužíváme pravidelně, že můžeme nějakou část gramatiky zapomenout. Stejně tak je důležité i při takové formě studia zdokonalovat se samostudiem doma (domácí příprava). Je dobré se s lektorem domluvit na „domácích úkolech“, které vypracujete a lektor vám je posléze zkontroluje. Je to výhoda jak pro vás, tak i pro lektora (dokáže podle event. chyb poznat, kde je potřeba látku zopakovat, kde je potřeba látku znovu celou vysvětlit.

 

 

Klasickou výukou v učebně pod vedením lektora komunikujícího jen v daném jazyce.

      Ještě lepší metoda, než předešlá. Obrovskou výhodou je to, že lektor s vámi hovoří pouze v daném jazyce, tedy není zde „úniková cesta“ přecházení do češtiny při kontaktu s lektorem. Problémem někdy bývá vysvětlování gramatiky, kdy student nemusí zcela gramatice vysvětlované lektorem v daném jazyce porozumět. Jinak platí vše, co v předešlém odstavci. Opět doporučujeme individuální výuku nebo skupinovou, ale jen do výše 5-ti studentů.

 

 

Pobyt v zahraničí.

     Asi nejlepší forma výuky. Určitě ve vašem okolí najdete známé, kteří se vrátili po určité době ze zahraničí a jazyk ovládají na velice dobré úrovni. Můžeme potvrdit, že již po cca 3 měsících v zahraničí studenti dokážou komunikovat, jako kdyby se učili doma v Čechách rok. Samozřejmostí ale i v tomto případě je koupit si velice kvalitní slovník a slovíčka se postupně učit. Stejně tak je dobré sledovat zde televizi v daném jazyce (stejně jiná možnost v cizí zemi asi nebude a není dobré se tomu vyhýbat).Obrovskou výhodou takového studia je to, že jste v prostředí, kde na vás nikdo nemluví rodným jazykem a jste zcela odkázání na cizí jazyk a učíte se jej tzv. „z ulice“, což je asi ta nejlepší forma. Plně doporučujeme. Na našem trhu existuje několik velice kvalitních agentur, které jsou schopny vám toto zajistit.

 

 

 

TOPlist